Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Apoštolská penitenciária udelila úplné odpustky pre Rok sv. Františka Xaverského

Prot. č. 49/22/I

 D E K R É T

           APOŠTOLSKÁ PENITENCIÁRIA  k upevneniu viery a k spáse duší, mocou, ktorú jej udelil osobitným spôsobom Svätý Otec v Kristovi a našom  Pánovi, Pán František – Božou Prozreteľnosťou Pápež, po vypočutí  prosieb najdôstojnejšieho otca p. Mariána Chovanca, banskobystrického biskupa, pri príležitosti osláv na počesť svätého patróna Františka Xaverského, ktoré sa budú slúžiť odo dňa 12. marca 2022 až do 12. marca 2023, z nebeských pokladov Cirkvi láskavo udeľuje úplné odpustky za obvyklých podmienok (sviatosť zmierenia, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca), veriacim, ktorí  sa s kajúcnosťou a láskou zúčastnia na tomto slávení, môžu ich tiež obetovať v prosbách za duše v očistci počas celého jubilejného roka, ak navštívia Banskobystrickú katedrálu alebo na tretí deň v ktoromkoľvek jubilejnom mesiaci navštívia ako pútnici niektorý farský kostol v tejto diecéze a zúčastnia sa nábožne na jubilejnom slávení, alebo aspoň pred relikviami sv. Františka Xaverského istý čas venujú modlitbám za zachovanie vernosti Slovenska ku kresťanskému povolaniu, za kňazské a rehoľné povolania a za ochranu zákona o ľudskej rodine, a na záver sa pomodlia modlitbu Pána, vyznanie viery, modlitby k Božej Rodičke Panne Márii a k sv. Františkovi Xaverskému.
Starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu opustiť dom, môžu rovnako získať úplné odpustky, ak si vzbudia ľútosť nad hriechmi s úmyslom splniť 3 obvyklé podmienky, akonáhle im to bude možné, ak pred nejakým obrazom sv. patróna sa duchovne spoja s posvätnými obradmi, najmä s jubilejnými sláveniami vysielanými v televízii alebo v rádiu alebo prostredníctvom nových komunikačných prostriedkov a svoje utrpenia a ťažkosti života odovzdajú Božiemu milosrdenstvu.
Aby bol teda prístup na dosiahnutie Božej milosti cez kľúče Cirkvi čím ľahší pre pastorálnu lásku, táto Penitenciária horlivo žiada, aby diecézni penitenciári, katedrálny klérus, farári a kňazi, ktorí majú povolenie spovedať, ochotne a veľkodušne im poskytovali sviatosť zmierenia a často vysluhovali sväté prijímanie chorým.
Tento dekrét platí len pre tento raz. Všetky rozhodnutia, ktoré sú v rozpore s týmto, strácajú platnosť.
Dané v Ríme, z budovy Apoštolskej Penitenciárie, dňa 11. marca v roku Pána 2022.

 

                          Maurus kard. Piacenza – hlavný penitenciár                                       Christophorus Nykiel – regens 

Návrat na vrch stránky