Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

J. E. Mons. Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup

Kánonickým prevzatím úradu dňa 15. decembra 2012 sa Mons. Marián Chovanec stal 16. banskobystrickým diecéznym biskupom v 236. roku jej histórie.

Na diecézneho biskupa ho menoval dňa 20. novembra 2012 pápež Benedikt XVI.

Životopis

Mons. ThDr. Marián Chovanec, PhD. sa narodil 16. septembra 1957 v Trenčíne.

V rodnom meste absolvoval gymnaziálne štúdium. Teologické štúdiá absolvoval v Bratislave, za kňaza bol vysvätený 17. 6. 1989 v Nitre.

Na Katolíckej univerzite v Lubline v Poľsku roku 1992 diplomovou prácou Spôsoby zjavovania sa Boha človekovi podľa Emila Krapku získal licenciát a v roku 1994 prácou Eschatológia v dielach kardinála Jána Chryzostoma Korca získal doktorát v odbore dogmatickej teológie.

Od roku 1993 prednáša na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského na Teologickom inštitúte v Nitre.

Dňa 22. 7. 1999 ho pápež Ján Pavol II. vymenoval za massitského (maxitensis) titulárneho biskupa a nitrianskeho pomocného biskupa. Biskupskú konsekráciu prijal z rúk kardinála Jána Chryzostoma Korca dňa 18. 9. 1999 v Nitre. Od 1. 3. 2003 do 15. decembra 2012 bol generálnym vikárom Nitrianskej diecézy.

Od augusta 2000 je generálnym sekretárom Konferencie biskupov Slovenska.

Jeho vedecko-pedagogická a teoreticko-aplikačná orientácia na oblasť dogmatickej teológie prináša výstupy v publikačnej a edičnej podobe, najmä v časopisoch Duchovný pastier, Liturgia, Katolícke noviny. Je autorom viacerých monografií (dogmatické traktáty) a spoluautorom viacerých zborníkov vydaných Subkomisiou pre náuku viery pri KBS a Katedrou dogmatiky RK CMBF.

Od roku 2000 je predsedom Teologickej komisie KBS a tiež aj predsedom Subkomisie pre náuku viery KBS.

Biskupský erb Mons. Mariána Chovanca

Biskupský erb Mons. Mariána Chovanca má základ podľa hesla:

Omnia impendam pro animabus vestris!

Všetko vydám za vaše duše!  (por. 2 Kor 13, 15).

Je to kristocentrický erb.

Odborný heraldický opis: Na štiepenom štíte v pravom červenom poli strieborný mačiansky kríž, krížom zatmené zlaté slnko. V ľavom modrom poli strieborný baránok so zlatou svätožiarou a zlatým krížikom na žrdi zástavky, stojaci na zlatej knihe so siedmymi červenými pečaťami.

Širší teologický opis: Pravé pole znaku nesie mačiansky kríž (miesto archeologického nálezu – Veľká Mača). Kríž pochádza pravdepodobne z 9. stor. Patril nejakému biskupovi alebo opátovi. Sú na ňom vyryté tri biblické postavy – Ježiš, Mária a apoštol Ján.

Umierajúci Kristus Pán odovzdáva svoju matku Máriu Jánovi a Jána matke (por. Jn 19, 26-27). Slnko za krížom má aj ten význam, že je menej, že znamená menej, lebo sa skrýva za Kristom, ktorý je oveľa dôležitejším, väčším a jedinečnejším svetlom sveta (por. Jn 8, 12).

Ľavé pole nesie veľkonočného baránka – Krista. Kristus má vztýčenú vlajku víťaza; zmŕtvychvstaním totiž porazil hriech a smrť. Baránok stojí na knihe života, ktorá je bezpečne zatvorená (má sedem pečatí); on na nej stojí, to znamená, že on ju má v moci – len on jediný ju môže otvoriť (por. Zjv 5). On bude sudcom všetkých a celého sveta (por. Mt 25, 31).

Publikácie

V Edícii Katolícka dogmatika vyšlo:

 • Eschatológia (Náuka o posledných veciach), 2004, 2011, 2020
 • Mariológia (Náuka o Márii – Božej Matke), 2005, 2014
 • Pneumatológia, 2006
 • Graciológia, 2007
 • Angelológia (Náuka o anjeloch), 2008
 • Kristológia I. Osoba Ježiša Krista, 2009
 • Kristológia II. Soterológia (Náuka o vykupiteľskom diele Ježiša Krista), 2010
 • Ekleziológia (Náuka o Cirkvi), 2011
 • Sakramentológia I. (Náuka o sviatostiach), 2012
 • Sakramentológia II. (Náuka o sviatostiach), 2013
 • Antropológia (Náuka o človekovi), 2015
 • Teológia (Náuka o jedinom a trojosobnom Bohu), 2016
 • Kreatológia (Náuka o stvorení), 2017
 • Úvod do teológie a dogmatiky, 2018
 • Jozefológia (Náuka o svätom Jozefovi), 2019

Kontakt

sekretariát diecézneho biskupa
tel.: 0907 994 100
mail: sekretariat.bb@rcc.sk

Diplomová práca

Pastierske listy

Návrat na vrch stránky