Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

V nasledovnom prehľade chceme priblížiť najväčšie z diecéznych projektov, ktoré boli realizované prostredníctvom dotácií, grantov a nenávratných finančných príspevkov. Z mnohých projektov vyberáme tie, v ktorých bolo Biskupstvo Banská Bystrica angažované ako žiadateľ a/alebo kľúčový partner projektu a/alebo prijímateľ (dotácie/grantu, nenávratného finančného príspevku).

Projekty sú triedené podľa jednotlivých objektov (budov), kde sú v prípade viac-etapových projektov prehľadne rozlíšené jednotlivé etapy realizácie.

Prehľad projektov

Premonštrátsky kláštor s kostolom, Kláštor pod Znievom

Miesto realizácie projektu: Kláštor pod Znievom, Gymnaziálna ul. 162
Krátka anotácia: Pamiatka pochádza z 13. storočia. Časť objektu sa v súčasnosti využíva pre činnosť zariadenia sociálnych služieb – Dobrý Pastier. Uskutočnilo sa niekoľko etáp realizácie prípravnej a výskumnej dokumentácie, vrátane reštaurátorského výskumu.

Katolícke gymnázium Štefana Moysesa, Banská Bystrica

Miesto realizácie projektu: Banská Bystrica, Hurbanova 8
Krátka anotácia: V budove od roku 1992 sídli katolícke gymnázium. V roku 2010-2012 tu prebehla rozsiahla rekonštrukcia v podobe výmeny okien, zateplenia fasády a ďalších investícií, realizovaných z nenávratného finančného príspevku Európskych štrukturálnych fondov.

Katedrála sv. Františka Xaverského, Banská Bystrica

Miesto realizácie projektu: Banská Bystrica, Námestie SNP 26
Krátka anotácia: Kostol bol postavený v rokoch 1695-1715. Počas posledných rokoch tu s prispením dotácií MKSR a BBSK súbežne prebiehala tak realizácia prípravných a výskumných dokumentácií, ako aj realizácia sanačných prác na fasáde oboch veží, oprava klampiarskych konštrukcií a zvonových okien. 

Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa, Banská Bystrica

Miesto realizácie projektu: Banská Bystrica, Námestie Š. Moysesa 23
Krátka anotácia: V budove od roku 2004 sídli cirkevná základná škola. V roku 2011-2013 tu prebehla rozsiahla rekonštrukcia telocvične, šatní, sociálnych zariadení, kotolne a ďalších investícií týkajúcich sa školského vybavenia, realizovaných z nenávratného finančného príspevku Európskych štrukturálnych fondov.

DOM Božieho milosrdenstva, Banská Bystrica

Miesto realizácie projektu: Banská Bystrica, Tibora Andrašovana 44
Krátka anotácia: V roku 2008 bolo v tejto budove otvorené zariadenie sociálnych služieb a zdravotnícke zariadenie – Hospic. Už počas výstavby bolo získaných viacero dotačných zdrojov. Tie boli po roku 2009 doplnené grantom na realizáciu presklenia terasy, čím sa rozšírili existujúce priestory.

Návrat na vrch stránky