Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Pozvanie na diecézne stretnutie do Badína
7. február 2024

Synoda pokračuje – Kráčajme spolu ako pútnici nádeje
Pozývame Vás zapojiť sa do ďalšej časti synodálneho procesu v rámci banskobystrickej diecézy.

Synodálne diecézne stretnutie laikov, klerikov a zasvätených bude
29. februára 2024 o 15:30
v Dome Xaver v Badíne.

Venovať sa budeme predovšetkým téme:
Ako vyjsť zo seba a na čo dať spoločne dôraz pri ohlasovaní kresťanskej nádeje

Hosťom bude Marián Kolník
poradca, kouč a sprievodca
synodálneho stretnutia biskupov s laikmi,
zasvätenými osobami a klerikmi v Nimnici (január 2024).

Prihlasovať sa môžete prostredníctvom prihlasovacieho formulára na nasledujúcom odkaze
https://forms.gle/5H1X9NrSEzWrfV5F6

Nový impulz k ďalšej fáze synody
18. január 2024

Prvé zasadanie riadneho všeobecného zhromaždenia synody biskupov v októbri 2023 prinieslo nové výzvy. Predovšetkým nás opäť s novými podnetmi pozýva na cestu konzultácie a rozlišovania pri modlitbe a dialógu. Hlavnou témou je „Synodálna cirkev na misii“.

Súhrnná správa charakterizuje synodalitu ako kesťanov kráčajúcich k Božiemu kráľovstvu v spoločenstve s Kristom a spolu s celým ľudstvom. Preto je Cirkev zameraná na misiu a jej praktizovanie zahŕňa zhromažďovanie na každej úrovni cirkevného života. (Porov. Súhrnná správa, bod 1g.) Jednoducho povedané, sme pozvaní uvažovať o tom, ako každý veriaci môže žiť svoju misiu vzhľadom na svoj stav a miesto, kde sa nachádza.

Táto fáza bude trvať do októbra 2024, keď druhé zasadanie zhromaždenia biskupov v Ríme dokončí celé dielo a predloží ho Svätému Otcovi. Teda, aspoň takýto je súčasný plán, aj keď nevieme, kam nás môže ešte Duch Svätý zaviesť.

Správu za diecézu máme odovzdať do 15. apríla 2024.  Sme si vedomí krátkeho času na spoločnú konzultáciu, no budeme veľmi radi, ak sa zapojíte a prispejete do spoločného diela, ku ktorému sme všetci pozvaní. Všetky aktivity budeme smerovať k tomuto termínu a postupne zverejňovať aj na tomto portály.

 

Súhrnná správa zo synodálneho zhromaždenia v Ríme (4. – 29- október 2023)

Ukončenie prvej konzultačnej fázy synody v diecéze
1. jún 2022

Prvá konzultačná fáza synody v Banskobystrickej diecéze je ukončená.
Do 31. 5. 2022 prebiehala diecézna konzultacia synody vo farnostiach, spoločenstvách a dekanátoch, 10. 6. 2022 sa uskutočnilo v Dome Xaver v Badíne presynodálne stretnutie, do 13.6.2022 bolo možné zaslať reflexiu konzultačnej fázy z farností a spoločenstiev. Na základe zozbieraných podkladov vypracoval redakčný tím Syntézu z diecéznej konzultácie, ktorú 30.6.2022 odovzdal diecéznemu biskupovi.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom do tejto fázy synody zapojili a boli jej nápomocní.

Syntéza z diecéznej konzultácie

Konzultačná fáza vo farnostiach
2. január 2022

Chceme Vás povzbudiť postupne, v priebehu januára, rozbehnúť konzultačnú fázu vo farských, ako aj v iných typoch cirkevných spoločenstiev. Začať môžete spoločnou modlitbou za synodálny proces, katechézami a príhovormi zameranými na hlavné poslanie synody za spoločenstvo, spoluúčasť a misiu, vytvorením synodálnych skupiniek a postupným preberaním jednotlivých tém odporúčaných k dialógu. Témy sa nachádzajú v prípravných dokumentoch, ale budeme Vás aj o nich postupne informovať.

Odporúčame, aby konzultačná fáza vo farnostiach, spoločenstvách a dekanátoch prebehla do 31.5.2022. Samozrejme stretávanie synodálnych skupiniek a spoločenstiev môže pokračovať aj naďalej.
Avšak do 13.6.2022 je potrebné zaslať spätnú väzbu a reflexiu z tejto časti konzultačnej fázy, aby sme mohli spracovať diecéznu syntézu.

Metodicko-organizačná pomôcka ako postupovať vo farnostiach a spoločenstvách

Prihlasovací formulár
18. november 2021

Link na prihlasovací formulár

Pozývame Vás všetkých, kňazov, laikov a rehoľníkov, farské, ako aj rôzne iné spoločenstvá inštitúcie a hnutia pôsobiace v Cirkvi i v občianskej spoločnosti na území banskobystrickej diecézy, aby ste sa zapojili do synodálneho procesu v našej diecéze.

V súčasnosti pripravujeme nastavenie procesov a ponuky pre našu diecézu. Vo farských a iných spoločenstvách, ktoré sa chcú do synodálneho procesu zapojiť, je potrebné určiť miestneho koordinátora. Môže to byť kňaz, laik alebo rehoľník, dôležité je, aby bol ochotný a schopný zhostiť sa úlohy moderovať tento proces na miestnej úrovni. Máme v úmysle zorganizovať pre nich školiace online stretnutie, aby sme im pomohli zorientovať sa v ich úlohe a poslaní.

Prosíme vás, aby ste zaregistrovali svoje spoločenstvá respektíve skupinky do synodálneho procesu prostredníctvom registračného formulára. Môžu tak urobiť farské, rehoľné ako aj iné spoločenstvá, hnutia a inštitúcie, ktoré fungujú nezávisle od farností a reholí.

Samozrejme do synodálneho procesu sa môžete zapojiť aj bez registrácie. Registrácia nám však pomôže zefektívniť komunikáciu a informovanosť, byť vzájomne prepojení, vnímať sa a priamo posielať aktuálnu ponuku a metodické materiály.

Tešíme sa na spoluprácu.

Link na prihlasovací formulár

Návrat na vrch stránky