Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

     Počas roku
2012 odzneli v našom seminári v rámci príprav na 1150. výročie
príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu okrem biblických
prednášok o žalmoch aj historické
prednášky o niektorých osobnostiach, pochádzajúcich alebo pôsobiacich
v našej diecéze. Tu nájdete krátke pohľady na životy tých, ktorí môžu byť
povzbudením aj pre nás, ako aj zvukové nahrávky a prezentácie zo stretnutí Slovom žalmu k jubileu II.

 

Štefan Moyses

* 1797 Veselé – † 1869
Svätý Kríž nad Hronom

            Sedemnásť rokov pôsobil
v Chorvátsku, kde slúžil ako kňaz a ako prednášajúci filozofiu
a gréčtinu. V roku 1851 bol menovaný za banskobystrického biskupa. Počas
svojej biskupskej služby sa zaslúžil najmä o rozvoj školstva, renováciu
biskupského gymnázia, ako aj o založenie Spolku sv. Vojtecha. Významný podiel
mal na obnovení úcty slovanských apoštolov sv. Cyrila a Metoda, ktorým
zasvätil prvý kostol na Slovensku v Selciach. Biskup Moyses bol prvým
predsedom Matice slovenskej a v našich národných dejinách bol
osobnosťou rešpektovanou bez ohľadu na vzdelanie, pôvod či konfesiu. Nikdy nepohŕdal
životom v chudobe, v ktorej aj sám zomrel práve na sviatok sv. Cyrila
a Metoda 5. júla 1869.

Zvuková nahrávka: 09.01.2012  Mons. prof. ThDr. Viliam Judák PhD.

 

Martin Čulen

* 1823 Brodské – † 1894
Čaka

            Pochádzal z rodiny roľníka.
Teológiu študoval vo Viedni, kde založil slovanskú knižnicu. Pôsobil ako
profesor na gymnáziu v Banskej Bystrici, ktoré neskôr aj sám viedol.
Martin Čulen bol spoluzakladateľom Matice slovenskej, Kníhtlačiarskeho spolku
v Martine, Živeny, Spolku sv. Vojtecha 
a Domu Matice slovenskej. Bol členom mnohých národných výborov
a spolkov. Ako „pansláv“ bol z gymnázia v Banskej Bystrici
preložený a neskôr sa dostal do Kláštora pod Znievom, kde založil
Katolícke patronátne reálne nižšie gymnázium. Po jeho násilnom zatvorení v roku
1874 pôsobil až do svojej smrti ako farár v Čake.

Zvuková nahrávka: 13.02.2012  ThDr. Gabriel Brendza, PhD.

 

Jozef Murgaš

* 1864 Tajov – † 1929
Wilkes Barre (USA)

            Už ako dieťa vynikal bystrosťou umu
a zručnosťou rúk so sklonom k maliarstvu. Popri teologických štúdiách
sa venoval aj štúdiu elektrotechniky a potajomky tiež kreslil. Po kňazskej
vysviacke študoval určitý čas maliarstvo v Budapešti
a v Mníchove. V diecéze pôsobil ako kaplán na viacerých miestach,
až kým roku 1896 neemigroval do Ameriky. V baníckom mestečku Wilkes
Barre sa staral o našich vysťahovalcov. Bol spoluzakladateľom komunity
sestier sv. Cyrila a Metoda. Ako predseda Slovenskej národnej rady
v Amerike organizoval zbierku na podporu vzniku Československej republiky.
Usilovne pracoval a experimentoval v oblasti elektrotechniky,
rádiotelegrafie a fyziky. Priamou účasťou stál pri zrode používania rádia
a bezdrôtového prenosu dát.

Zvuková nahrávka: 14.05.2012  Mgr. Jozef Petrík

 

Karol Anton Medvecký

* 1875 Dolná Lehota – † 1937 Bojnice

            Vo svojich študentských rokoch sa
aktivizoval v národnom hnutí a počas kňazskej pastorácie rozvíjal
národnú a ľudovýchovnú činnosť, za čo bol cirkevnou vrchnosťou
perzekvovaný a sústavne prekladaný na najchudobnejšie farárske miesta.
Zaujímal sa o etnografiu a históriu. Napísal množstvo slovenských
ľudových balád, literárne práce a historické publikácie, napríklad ako prvý
napísal monografiu o mestečku Detva. Jeho posledným pôsobiskom sa stala
zanedbaná fara v Bojniciach, kde sa vo veľkej miere pričinil aj
o povznesenie samotného mesta. Miestni obyvatelia ho roku 1933 zvolili
dokonca za richtára a dodnes patrí v histórii mesta
k najváženejším predstaviteľom.

Zvuková nahrávka: 11.06.2012  ThDr. HELic. Pavol Kollár, PhD.

 

Jozef Búda

* 1898 Nemecká – † 1994 Báč

            Ako mladý kňaz pôsobil na viacerých miestach. V roku
1933 bol na Karlovej univerzite v Prahe promovaný za doktora teológie
a neskôr sa stal aj profesorom Starého zákona. V Banskej Bystrici zároveň
pôsobil ako rektor kňazského seminára. Jeho plodné vedecko-pedagogické
pôsobenie prerušil násilný zásah komunistického režimu a štyri roky strávil
vo väzení. Následne sedem rokov pôsobil v civilnom zamestnaní. V roku
1973 sa stal čestným kanonikom banskobystrickej kapituly a posledných 26
rokov života prežil medzi rehoľnými sestrami v Báči ako ich duchovný
správca. V 30. rokoch 20. storočia bol biskupom Blahom navrhovaný za
jedného z jeho možných nástupcov.

Zvuková nahrávka: 16.04.2012  Ján Ďurica SJ     Prezentácia (pdf)

 

Jozef Valko

* 1913 Horné Opatovce  – †
1993 Kláštor pod Znievom

            Po kňazskej vysviacke začal ako
kaplán vyučovať náboženstvo na štátnom gymnáziu a Obchodnej akadémii
v Martine. Vo veľkej miere sa venoval duchovnej formácii mládeže. Roku
1954 bol za svoju kňazskú činnosť zatknutý a odsúdený na 6 rokov straty
slobody a straty občianskych práv na ďalších 5 rokov. 14 mesiacov si
odpracovával trest aj v rádioaktívnom žiarení v baniach v Jáchymove.
Štátny súhlas do duchovnej správy dostal až v roku 1967 a v roku 1970
sa dostal do Kláštora pod Znievom, kde pôsobil úctyhodných 23 rokov. V sedemdesiatych
rokoch 20. storočia bol jedným z možných kandidátov na úrad
banskobystrického diecézneho biskupa.

Zvuková nahrávka: 17.09.2012  Mons. ThDr. Jaroslav Pecha, PhD.     Prezentácia (pdf)

 

Mária Tencerová

* 1921 Nová Baňa – † 1960 Bratislava

            Mária Tencerová, rodená Tužinská,
žila s manželom Michalom a tromi deťmi v novobanskej osade
Štále, kde v roku 1956 prichýlila lazaristu Ľudovíta Orieška, ktorý bol na
úteku zo sústreďovacieho kláštora v Hronskom Beňadiku. Ukrýval sa u nich
2 roky, až kým ho Štátna bezpečnosť neodhalila a neodsúdila. Zakrátko bola
za čin podvracania republiky odsúdená aj pani Tencerová. Pre svoj zlý zdravotný
stav prešla niekoľko väzenských ústavov, až napokon zomrela ako 39-ročná vo
väzenskej nemocnici v Prahe na Pankráci. Je príkladom jednej
z mnohých laikov, ktorí počas ťažkého obdobia prenasledovania Cirvki
v päťdesiatych rokoch 20. storočia pomáhali kňazom v ich existenčných
ťažkostiach, pričom riskovali životy samých seba i svojich rodín.

Zvuková nahrávka: 12.11.2012  Mgr. Ivan A. Petranský, PhD.

 

Juraj Vojenčiak

* 1921 Detvianska Huta – † 2001 Nitra

            Patril do Spoločnosti Božieho slova,
nazývanej aj verbisti. Jeho začiatky v reholi boli vo Vidinej, kam ho
priviedla už v roku 1936 jeho zbožná matka. Po 2. svetovej vojne odišiel do
Ríma, kde dokončil svoje teologické štúdiá a bol vysvätený za kňaza.
Misijné určenie dostal spolu s ďalšou skupinou slovenských misionárov pre
Indonéziu, kde ako misionár pracoval 42 rokov na ostrove Flores. Domov sa
vrátil v apríli 1992 a ujal sa vedenia Pápežských misijných diel. S obdivuhodným
nadšením a húževnatosťou kládol nové základy tejto inštitúcie, ktorú
spravoval do roku 1998. Posledné mesiace života strávil v materskom dome
slovenskej provincie v Nitre na Kalvárii.

Zvuková nahrávka: 15.10.2012  Ján Halama SVD     Prezentácia (pdf)

 

Anton Neuwirth

* 1921 Bystričany  – †
2004 Bojnice

            Absolvoval Lekársku fakultu v
Bratislave. Počas štúdií sa stal členom spoločenstva Rodina, ktoré počas 2. svetovej
vojny viedol chorvátsky kňaz prof. Kolakovič. Po vynútenom návrate
z Ústavu pre lekársku chémiu vo Švajčiarsku prednášal lekársku biochémiu v Košiciach.
V roku 1953 bol zatknutý a odsúdený za nemarxistickú výučbu a činnosť
na 12 rokov väzenia. Po amnestii v roku 1960 pôsobil ako odborný lekár
v Žiline, Čadci a Martine. Po roku 1989 sa plne angažoval za
konštituovanie kresťanskej a demokratickej politiky na Slovensku. Stal sa
poslancom NR SR a čestným predsedom KDH. Pôsobil ako publicista, prednášal
na témy z oblasti etiky, medicíny, politiky i duchovnej kultúry.
V rokoch 1994 až 1998 bol prvým veľvyslancom SR pri Svätej Stolici
v Ríme.

Zvuková nahrávka: 10.12.2012  MUDr. Anna Záborská

 

Mária Muráňová

* 1932 Kremnica – † 2008
Žiar nad Hronom

            Po gymnaziálnych štúdiách prežila svoj produktívny vek ako
administratívna pracovníčka. Bola absolventkou ľudovej školy umenia v hre
na klavíri a vo svojom byte poskytovala hodiny klavíru pre žiakov, ktorí
nemali doma tento hudobný nástroj. V časoch totality vychádzali z jej
bytu samizdaty a ručne písané pomôcky pre náboženskú náuku. Boli to pomôcky
a príručky pre mladých kňazov i laikov, učebnice katolíckeho
náboženstva pre základné a stredné školy. Bohatý repertoár jej vydaných
kníh, učebníc a prednášok hovorí o jej nevšednom dare
v teologickej oblasti napriek absencii teologických štúdií. Po páde
komunizmu sa do svojej smrti snažila zo všetkých síl o šírenie Katechizmu
Katolíckej cirkvi na Slovensku.

Zvuková nahrávka: 12.03.2012  Mons. doc. ThDr. Vojtech Nepšinský, PhD.

 

Spracoval Marián Juhaniak.

Návrat na vrch stránky