Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

 

podľa ustanovení § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy na

objekt ubytovacieho zariadenia „Chata Assisi“ v katastri obce Štiavnické Bane

 

PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

 

  1. Identifikácia vyhlasovateľa (predávajúceho)

 

Názov:

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica
Sídlo: Námestie SNP 19, 975 90 Banská Bystrica
IČO: 00 179 086
DIČ: 2021095791
IČ DPH: SK2021095791

(ďalej len „Vyhlasovateľ“)

vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž

na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy na

objekt ubytovacieho zariadenia „Chata Assisi“ v katastrálnom území Štiavnické Bane

 

  1. Všeobecné vymedzenie predmetu záväzku, niektoré podmienky

 

A) Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy s vyhlasovateľom na kúpu nehnuteľností (pozemkov a budov):

–   CKN č. 391/2 – trvalý trávnatý porast o výmere 10 m²,

–   CKN č. 392/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 25 m²,

–   CKN č. 392/3 – trvalý trávnatý porast o výmere 25 m²,

–   CKN č. 404/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3228 m²,

–   CKN č. 404/6 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 36 m²,

–   CKN č. 405/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 853 m²,

–   CKN č. 406 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 54 m²,

–   CKN č. 407 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 157 m²,

–   CKN č. 524/3 – záhrada o výmere 105 m²,

–   CKN č. 526/3 – záhrada o výmere 28 m²,

–   CKN č. 526/4 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 48 m²,

–   CKN č. 526/5 – záhrada o výmere 14 m²,

–   CKN č. 2363/3 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11 m²,

–   rekreačná chata so súpisným číslom 117 umiestnená na parcelách 405/2 a 405/1,

–   zrubová chata so súpisným číslom 794 umiestnená na parcele 406,

–   koliba so súpisným číslom 795 umiestnená na parcele č. 407,

zapísaných na liste vlastníctva č. 1808 pre k. ú. Štiavnické Bane.

(spolu ďalej len „Predmet OVS“).

 

       B) Kúpna cena vo výške najmenej 320 000€

 

  1. Lehota, spôsob a miesto podávania návrhov

       A) Lehota dokedy sa môžu predkladať návrhy: 09. 2021,

       B) Spôsob podávania návrhov: osobne, kuriérom, poštovou zásielkou s doručenkou – rozhodujúci je termín fyzického doručenia, nie dátum poštovej pečiatky,

       C) Adresa, na ktorú sa má návrh doručiť: Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica, Nám. SNP 19, 975 90 Banská Bystrica

       D) Forma predloženia návrhu: Všetky požadované dokumenty, ktoré budú súčasťou súťažného návrhu je nutné doručiť v písomnom vyhotovení, v uzavretom obale označenom názvom a sídlom   navrhovateľa a heslom: „Obchodná verejná súťaž – Kúpna zmluva Štiavnické Bane– NEOTVÁRAŤ“.

 

      Súťažné návrhy doručené iným spôsobom, po stanovenom termíne odovzdania alebo na inú adresu nebudú do obchodnej verejnej súťaže prijaté.

Predložený návrh nemožno odvolať po uplynutí lehoty na podávanie návrhov.

Predložený návrh možno meniť a dopĺňať do uplynutia lehoty na podávanie návrhov. Po uplynutí tejto lehoty je zmena alebo doplnenie návrhu vylúčená. Prípadná oprava zrejmých chýb a   nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení návrhu je možná aj po uplynutí lehoty na podávanie návrhov.

 

  1. Spôsob výberu najvhodnejšieho z predložených návrhov

A) Predložený návrh bude možné zahrnúť do obchodnej verejnej súťaže len v prípade, ak jeho obsah a forma bude zodpovedať podmienkam stanoveným v súťažných podmienkach.

B) Vyhlasovateľ uzatvorí zmluvu s navrhovateľom, ktorý predloží najvhodnejší návrh za splnenia požiadaviek Vyhlasovateľa. V prípade rovnosti návrhov Vyhlasovateľ uzatvorí zmluvu s navrhovateľom   podľa vlastného uváženia.

C) Rozhodujúcim kritériom pri výbere návrhu je celková výška kúpnej ceny za predmet OVS., pričom najnižšia ponúknutá kúpna cena musí predstavovať sumu vo výške 320 000,- EUR.

D) O výbere najvhodnejšieho z predložených návrhov rozhodne trojčlenná výberová komisia Vyhlasovateľa.

 

       5. Určenie lehoty na oznámenie, ktorý návrh bol vybratý:

          Lehota na oznámenie vybraného návrhu je: 15 kalendárnych dní od uplynutia lehoty na predkladanie návrhov, t.j. do 15. 10. 2021

          Vyhlasovateľ vyberie najvhodnejší z predložených návrhov a oznámi jeho prijatie alebo zverejní informáciu o ukončení obchodnej verejnej súťaže bez výberu súťažného návrhu v sídle   Vyhlasovateľa.

  1. Podmienky účasti navrhovateľa v obchodnej verejnej súťaži

Podmienky, ktoré musí navrhovateľ pre účasť v obchodnej verejnej súťaži spĺňať a spôsob preukazovania ich splnenia:

  • bez osobitných podmienok

 

  1. Ďalšie podmienky vyhlasovateľa:

A) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obchodnej verejnej súťaže alebo zrušiť obchodnú verejnú súťaž (§ 283 Obchodného zákonníka).

B) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy (§ 287 ods. 2 Obchodného zákonníka) a ukončiť obchodnú verejnú súťaž bez výberu súťažného návrhu.

C) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na vyhlásenie vybraného súťažného návrhu.

D) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska požiadaviek Vyhlasovateľa vyradiť návrh z obchodnej verejnej súťaže.

E) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade formálnych nedostatkov, ktoré nemenia obsah súťažného návrhu, vyzvať navrhovateľa na jeho doplnenie.

F) Vyhlasovateľ neuhrádza navrhovateľom žiadne náklady spojené s účasťou v obchodnej verejnej súťaži.

 

  1. Ostatné

       A) Obhliadka Predmetu OVS je možná v termínoch 2.9.2021 a 3.9.2021, za podmienky oznámenia záujmu o prehliadku a rezervovania času telefonicky na čísle 0918 562 829 v termíne od 23.8.2021 do 27.8.2021.

        B) Časť stavby rekreačná chata so súpisným číslom 117 umiestnená na parcelách 405/2 a 405/1 o výmere 7m2 sa nachádza na pozemku vo vlastníctve tretích osôb (Urbárska a pasienková spoločnosť, pozem. spol. Štiavnické Bane, IČO: 30233801).

 

 

 

Návrat na vrch stránky