Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

 

I. KATEDRA FILOZOFIE


Predmety:

Úvod do filozofie; Dejiny filozofie – starovek, stredovek,
novovek, 19. a 20. st.; Základy logiky; Filozofia
náboženstva; Filozofia poznania; Metafyzika; Filozofia prírody; Filozofická
antropológia; Filozofická teológia; Filozofická etika; Politická filozofia; Lektúra filozofických
textov.

Vyučujúci:

PhDr. Jozef Uram, PhD. – vedúci katedry v KSFX
   jozefuram@libero.it, Jozef.Uram@frcth.uniba.sk

PhDr. Ing. Miroslav Kuric, PhD.
   kuric@xaver.sk, Miroslav.Kuric@frcth.uniba.sk

Mons. PhLic. Ing. Branislav Koppal, M.A.
   koppalus@yahoo.com, Branislav.Koppal@frcth.uniba.sk

 

 

II. KATEDRA BIBLICKÝCH
VIED


Predmety:

Úvod do Svätého Písma; Biblická archeológia; Latinčina; Hebrejčina; Biblická gréčtina; Starý zákon; Nový zákon; Vybrané biblické texty.

 

 

 

III. KATEDRA DOGMATICKEJ
TEOLÓGIE


Predmety: 

Dogmatika – úvod, o Bohu jedinom a trojosobnom, o Bohu Stvoriteľovi
a Povýšiteľovi, kristológia, mariológia, ekleziológia, graciológia,
pneumatológia, sakramentológia, eschatológia; Fundamentálna teológia – úvod,
teológia zjavenia, základná ekleziológia, základná kristológia, ekumenizmus; Dokumenty II. vatikánskeho koncilu;
Katechizmus Katolíckej cirkvi.

Vyučujúci:

prof. ThDr. Anton Adam, PhD. – vedúci katedry v KSFX
   a.adam@stonline.sk, Anton.Adam@frcth.uniba.sk

Mons. ThDr. Marián Chovanec, PhD.
   chovanec@kbs.skMarian.Chovanec@frcth.uniba.sk

ThLic. Ján Kraus
    jan.kraus.ml@gmail.com                                                               

 

 

IV. KATEDRA MORÁLNEJ
TEOLÓGIE


Predmety:

Všeobecná morálna teológia; Špeciálna
morálna teológia; Aplikovaná morálna teológia; Sociálna náuka Cirkvi; Spirituálna teológia.

Vyučujúci:

ThLic. Ján Viglaš  vedúci
katedry v KSFX
   rektor@xaver.sk, Jan.Viglas@frcth.uniba.sk

Mgr. Ľubomír Grega
   irenejgrega@gmail.com, Lubomir.Grega@frcth.uniba.sk

Mgr. Peter Jandura
   pjandura@pobox.sk, Peter.Jandura@frcth.uniba.sk

 

 

V. KATEDRA KÁNONICKÉHO
PRÁVA


Predmety:

Kánonické právo; Kancelaristika.

Vyučujúci:

Mons. Jaroslav Pecha, Th.D. – vedúci katedry v KSFX
   dekanat.bb@fara.sk, Jaroslav.Pecha@frcth.uniba.sk

ICDr. Jozef Kuneš, PhD.
   kunes@atlas.sk, Jozef.Kunes@frcth.uniba.sk

 

 

VI. KATEDRA CIRKEVNÝCH
DEJÍN


Predmety:

Cirkevné dejiny – starovek, stredovek, novovek, 20. storočie; Patrológia; Kresťanská archeológia; Sakrálne umenie.

Vyučujúci:

ThDr. Gabriel Brendza, PhD. – vedúci
katedry v KSFX
   faraselce@mail.t-com.sk, Gabriel.Brendza@frcth.uniba.sk

 

 

VII. KATEDRA PASTORÁLNEJ
TEOLÓGIE


Predmety:

Pastorálna teológia; Homiletika; Rétorika;
Misiológia; Pastorálna medicína; Pastorálna psychológia;
Pastoračná prax; Sociológia.

Vyučujúci:

ThDr. Jozef Repko, PhD. – vedúci katedry v KSFX
   jrepko@azet.sk, Jozef.Repko@frcth.uniba.sk

ThLic. Miroslav Klimant
   mklimant@gmail.com, Miroslav.Klimant@frcth.uniba.sk

PhDr. ThDr. Mária Homolová, PhD.
   h
omolovamaria@mail.t-com.skMaria.Homolova@frcth.uniba.sk

MUDr. Mgr. Štefan Paľúch
   spaluch@stonline.sk

 

 

VIII. KATEDRA KATECHETIKY
A PEDAGOGIKY


Predmety:

Základy psychológie;
Všeobecná psychológia; Všeobecná pedagogika; Všeobecná didaktika; Didaktika a teória výchovy; Špeciálna pedagogika;
Katechetika; Katecheticko-pedagogická prax; Metodológia písania vedeckej práce; Angličtina;
Nemčina; Taliančina.

Vyučujúci:

ThDr. Marián Bublinec, PhD. –
vedúci katedry v KSFX
   kerygma.bb@gmail.com, Marian.Bublinec@frcth.uniba.sk

ThDr. Ján Kuneš, PhD.
   kunesjan@gmail.com, Jan.Kunes@frcth.uniba.sk

ThLic. Martin Ďuračka
   duracka.m@gmail.com, Martin.Duracka@frcth.uniba.sk

 

 

IX. KATEDRA LITURGIKY


Predmety:

Liturgika; Liturgia sviatostí; Pastorálna liturgika; Liturgický spev; Hudobná stránka liturgie; Seminár z pastorálnej liturgiky; Seminár liturgický
priestor.

Vyučujúci:

Mons. doc. ThDr. Vojtech Nepšinský, PhD. –
vedúci katedry RKCMBF
   vojtech@xaver.sk, Vojtech.Nepsinsky@frcth.uniba.sk

Mgr.art. Marián Gregor
   gregor.marian@gmail.comMarian.Gregor@frcth.uniba.sk

 

 

vyučujúci v ak. roku 2011/2012

Návrat na vrch stránky