Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku
Úvod | Vyhľadávanie | Knižničný poriadok | Publikácie | Otváracie hodiny | Kontakt

 I. Všeobecné ustanovenia

Čl. 1

1. Knižnica
Kňazského seminára sv. Františka Xaverského (ďalej len knižnica) je
zariadením s celoškolskou pôsobnosťou v rámci Teologického
inštitútu RKCMBF KU  pri Kňazskom
seminári sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne (ďalej len
TI). Svoje informačné dokumenty (knihy, periodiká, seminárne a diplomové
práce, audio-vizuálne materiály), ako aj knižničné a kopírovacie služby,
poskytuje v prvom rade pracovníkom a študentom všetkých foriem
štúdia na TI, pričom nie sú vylúčení ani záujemcovia mimo rámca TI.

2. Knižnica poskytuje svoje knižničné a
kopírovacie služby podľa priloženého cenníka. Kopírovacie služby sa v zmysle
autorského zákona poskytujú len na vedecké a študijné potreby používateľov
výlučne z fondov knižnice.

 

Čl. 2

1. Knižnica
je majetkom Duchovnej správy Kňazského seminára sv. Františka Xaverského
v Banskej Bystrici – Badíne (ďalej len KS). Každý užívateľ je povinný:

a) vypožičaný dokument chrániť
pred poškodením, stratou a zničením;

b) vypožičaný dokument vrátiť pred
skončením výpožičnej lehoty;

c) zaplatiť poplatok za oneskorené
vrátenie a oneskorené predĺženie výpožičnej lehoty;

d) nahlásiť poškodenie dokumentu
alebo jeho stratu a nahradiť vzniknutú škodu.

2. Užívatelia
sú povinní riadiť sa Knižničným poriadkom (ďalej len KP) a pokynmi
pracovníkov knižnice, zachovávať v priestoroch knižnice študijné ticho a
poriadok.

3. Ak
užívateľ nedodržiava ustanovenia KP a pokyny pracovníkov knižnice, môže
byť dočasne alebo trvale pozbavený práva užívať služby knižnice a musí
nahradiť prípadne vzniknuté škody.

 

Čl. 3

1. Knižnica
sa riadi vo svojej činnosti zásadou kategorizácie užívateľov (pedagógovia, denní
a externí študenti, kňazi Banskobystrickej diecézy a ostatní)
a diferencovanými pravidlami obehu podľa týchto kategórií.

2. Užívatelia
knižničných služieb majú voľný prístup do priestorov knižnice, ale bez tašiek
a batožín. Na vyhľadávanie titulov v knižničnej databáze majú voľne
k dispozícii počítače umiestnené v knižnici, okrem centrálneho
evidenčného počítača, ktorý je prístupný iba zamestnancom knižnice.

 

Čl. 4

1. Užívateľmi knižnice sa môžu stať:

a) pedagógovia pri TI;
b) poslucháči denného štúdia na TI;
c) poslucháči externého štúdia na TI;
d) kňazi Banskobystrickej diecézy;
e) zamestnanci KS;
f) ostatní záujemcovia a verejné inštitúcie, pokiaľ to nie je na úkor
vyššie uvedených užívateľov.

2. Užívateľ
knižnice sa  vypísaním a podpísaním
prihlášky zaväzuje, že bude plniť všetky príslušné ustanovenia KP. Na základe
tohto záväzku ho knižnica zaregistruje, vytvorí internetový účet s
prihlasovacími údajmi a vystaví mu čitateľský preukaz.

 

Čl. 5

1. Na
vystavenie čitateľského preukazu sa ďalej vyžaduje predloženie občianskeho
preukazu a zaplatenie manipulačného poplatku uvedeného v cenníku.
Platnosť čitateľského preukazu je 365 dní odo dňa registrácie alebo obnovenia platnosti.
Po uplynutí uvedenej lehoty je potrebné platnosť čitateľského preukazu obnoviť. Predkladajú
sa doklady ako pri jeho prvom vystavení.

2. Čitateľský
preukaz sa uchováva v knižnici. Každý užívateľ si môže vypožičať
informačné dokumenty iba na vlastný čitateľský preukaz, avšak vrátiť ich môže
aj iná osoba. V prípade aktívneho stavu výpožičiek čitateľ musí do 14 dní
ohlásiť knižnici zmenu nevyhnutných kontaktných údajov (adresu, email,
priezvisko, telefón). Ak je knižnica nútená zisťovať tieto údaje sama,
používateľ hradí náklady s tým spojené.

 

 II.
Výpožičný poriadok

Čl. 6

1. Výpožičky
informačných dokumentov sa uskutočňujú v súlade s poslaním a
charakterom knižnice, ako aj pri rešpektovaní požiadavky ochrany
knižničných fondov.

2. Všetky výpožičky a návraty dokumentov sa registrujú cez
knižnično-informačný system. 

Pri
zistení neoprávneného vynášania dokumentov z knižnice sa používateľovi
odoberie právo používať služby knižnice na určitú dobu alebo natrvalo.

3. Požičiavanie
informačných dokumentov sa riadi týmito zásadami:

a) dokumenty
s vysokou informačnou hodnotou (lexikóny, slovníky, encyklopédie, periodiká,
seminárne a diplomové práce) sa obmedzujú iba na prezenčné výpožičky (dokument
nesmie opustiť knižnicu);

b) jednoexemplárové
informačné dokumenty sa obmedzujú na absenčné výpožičky iba pre poslucháčov
denného štúdia (dokument nesmie opustiť KS);

c) viacexemplárové
informačné dokumenty sú k dispozícii na absenčnú výpožičku aj mimo KS,
pričom jeden exemplár musí vždy zostať v knižnici. Z rovnakých
viacexemplárových informačných dokumentov môže užívateľ vypožičať iba jeden
exemplár.

4.
Maximálny počet absenčne vypožičaných informačných dokumentov pre každého
užívateľa je sedem exemplárov.

 

Čl. 7

1. Knižnica
umožňuje užívateľovi zarezervovať konkrétny informačný dokument prostredníctvom svojho internetového účtu,
osobne alebo telefonicky. Ak ten istý informačný dokument žiada viacero
užívateľov, stanoví sa poradie podľa zásad kategorizácie čitateľov.

2. Rezervovaný
informačný dokument si musí užívateľ vyzdvihnúť v knižnici osobne najneskôr
do piatich pracovných dní odo dňa rezervácie.

 

Čl. 8

1. Základné výpožičné lehoty sú nasledovné:
→ viacexemplárové informačné dokumenty sa vypožičiavajú:

a) pedagógom pri TI na dobu jedného semestra, ktorú
je možné predĺžiť o jeden
semester;

b) poslucháčom denného štúdia na dobu jedného semestra, ktorú je možné predĺžiť o jeden semester;

c)
poslucháčom externého štúdia na dobu troch mesiacov (90 dní), ktorú je možné predĺžiť
dvakrát o dĺžku základnej výpožičnej lehoty;

d)
diecéznym i rehoľným kňazom Banskobystrickej diecézy, ako aj pedagógom iných
teologických inštitútov RKCMBF UK a KU v Ružomberku na dobu dvoch
mesiacov (60 dní), ktorú je možné predĺžiť dvakrát o dĺžku základnej
výpožičnej lehoty;

e) ostatným
užívateľom na dobu jedného mesiaca, ktorú je možné predĺžiť dvakrát
o dĺžku základnej výpožičnej lehoty.


jednoexemplárové dokumenty sa absenčne vypožičiavajú poslucháčom denného
štúdia na dobu troch dní .

2. Ak vypožičaný informačný dokument nežiada iný
užívateľ, je možné predĺžiť základnú výpožičnú lehotu podľa pravidiel v bode
1. O predĺženie musí užívateľ požiadať pred uplynutím výpožičnej lehoty
osobne, telefonicky alebo prostredníctvom svojho internetového účtu.

3. Knižnica
môže skrátiť výpožičnú lehotu v prípade inventarizácie informačných
dokumentov, resp. v prípade mimoriadneho záujmu o vypožičaný informačný
dokument.

4. Výnimky z výpožičného poriadku udeľuje rektor KS a v jeho
neprítomnosti zodpovedný pracovník knižnice.

 

Čl. 9

1. Pri
vypožičiavaní je užívateľ povinný skontrolovať stav požičiavaného
informačného dokumentu a prípadné nedostatky ohlásiť pracovníkovi
knižnice. Za neskoršie zistené nedostatky nesie užívateľ plnú zodpovednosť
a je povinný uhradiť náklady spojené s opravou alebo náhradou
informačného dokumentu.

2. Užívateľ
je povinný vrátiť vypožičaný informačný dokument v pôvodnom stave a pred
skončením stanovenej výpožičnej lehoty. Informačný dokument sa považuje za
vrátený vo chvíli zaregistrovania návratu pracovníkom knižnice do
informačného systému. Návrat informačného dokumentu je možné uskutočniť aj
prostredníctvom pošty alebo inej osoby, pričom hmotnú zodpovednosť nesie
užívateľ do okamihu, keď ho knižnica zaregistrovala a nezistila žiadne
nedostatky.

3. Ak
posledný deň výpožičnej lehoty pripadne na sviatok, užívateľ môže bez
poplatkov vrátiť dokumenty v nasledujúci pracovný deň. Mimo otváracích hodín
knižnice môže užívateľ vrátiť dokumenty na vrátnici, pričom vrátnik urobí
záznam o ich prevzatí. Ak užívateľ nevráti informačné dokumenty
v stanovenej výpožičnej lehote, knižnica pristúpi k sankciám podľa
platného cenníka. Zároveň pošle užívateľovi upomienku prostredníctvom
elektronickej pošty s výzvou o vrátenie a zaplatenie poplatku. Upomienky sa
posielajú v nasledovnom časovom rozpätí:

→  prvá  upomienka
po uplynutí základnej výpožičnej lehoty (čl. 8, bod 1);

→  druhá  upomienka
tri týždne (21 dní) po prvej upomienke;

→  tretia  upomienka
dva týždne (14 dní) po druhej upomienke.

V prípade
nevrátenia vypožičaných informačných dokumentov po tretej upomienke sa
zablokujú pre daného užívateľa nové výpožičky dovtedy, kým nevráti vymáhané
informačné dokumenty a nezaplatí všetky súvisiace poplatky. Ak čitateľ
nevráti vypožičané dokumenty do 30 dní po tretej upomienke, knižnica pristúpi
k vymáhaniu dokumentu súdnou cestou. Pri súdnom vymáhaní výpožičiek hradí
všetky náklady čitateľ.

 

Čl. 10

1. Užívateľ
je povinný bezodkladne nahlásiť poškodenie alebo stratu informačného
dokumentu pracovníkovi knižnice a do 30 dní má povinnosť nahradiť
spôsobenú škodu.

2. O spôsobe
náhrady rozhoduje pracovník knižnice nasledovnými opatreniami, pričom
rešpektuje ich poradie:

a)  uvedením
poškodeného exemplára do pôvodného stavu

b)  zaobstaraním
náhradného exemplára toho istého vydania a väzby

c)  zaobstaraním
náhradného exemplára iným, spravidla novším vydaním

d)  finančnou
úhradou vo výške dvojnásobku nákupnej ceny exemplára.

Ak sa
nákupná cena exemplára nedá presne stanoviť, za exemplár vydaný na Slovensku
za posledných 50 rokov sa bude účtovať suma 20 € a za ostatné suma 40 €. Za
exemplár vydaný v zahraničí sa bude účtovať suma 80 €.

 

Badín, 20. septembra 2011

ThLic. Ján Viglaš       
       rektor KS            


 

Cenník služieb a poplatkov:

 

1)     
Registračné
poplatky

Študent denného a externého štúdia: 3,00 €

Ostatní užívatelia: 5,00

Právnické osoby: 10,00

 

Predĺženie platnosti čitateľského preukazu

Študent denného a externého štúdia: 3,00

Ostatní užívatelia: 5,00

Právnické osoby: 10,00

 

2)     
Poplatky za
služby

Kopírovanie a tlač – čiernobielo:   1 strana A 4               0,05 €

Kopírovanie a tlač – čiernobielo:   1 strana A 4
 obojstranne     0,08 €

Kopírovanie a tlač – farebne:      1 strana A 4               0,20 €

Kopírovanie a tlač – farebne:      1 strana A 4 obojstranne     0,35 €

Skenovanie:                    1 strana A 4               0,03 €

 

3)     
Sankčné
poplatky za neskoré vrátenie a predĺženie výpožičky

Prvá upomienka  (jeden dokument): 1,00 € (poslucháči denného
štúdia), 2,00 € (ostatní)

Druhá upomienka
(jeden dokument)
: 2,00 € (poslucháči denného štúdia), 4,00 € (ostatní)

Tretia upomienka
(jeden dokument)
: 4,00 € (poslucháči denného
štúdia), 8,00 € (ostatní)

 

Návrat na vrch stránky